เกี่ยวกับเรา

กว่า 20 ปี กลุ่มบริษัทในเครือปิโตรพลัส

กว่า 20 ปี กลุ่มบริษัท
ในเครือปิโตรพลัส

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจปิโตรเคมีและการจัดการด้านพลังงานซึ่งทางบริษัทในเครือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยกลุ่มบริษัท ในเครือปิโตรพลัส มีทุนจดทะเบียนรวมมากกว่า 100 ล้านบาทและมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านจึงมีบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้นวัตกรรม ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของคู่ค้าตลอดไป

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ปิโตรเคมีและการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งทางบริษัทในเครือได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท ชั้นนำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

โดยกลุ่มบริษัท ในเครือปิโตรพลัสมีทุนจดทะเบียน รวมมากกว่า 100 ล้านบาท และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจึงมีบริการ ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้นวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค 

2543
2545
2550
2556
2558
2558
2561
2562

โดย บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPE) 

เป็นบริษัทที่มีแนวคิดในการบริหารพลังงาน (Energy Efficiency Management) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านการบริการ และผลิตภัณฑ์
(Energy Service Company) การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้พลังงานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการผลิต
จนถึงอาคารสำนักงานต่างๆ ทางบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องเป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)
และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ

เป็นบริษัทที่มีแนวคิดในการบริหารพลังงาน (Energy Efficiency Management) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านการบริการ และผลิตภัณฑ์ (Energy Service Company) การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้ พลังงานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการผลิต จนถึงอาคารสำนักงานต่างๆ ทางบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องเป็น เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน แบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ

เป็นบริษัทที่มีแนวคิดในการบริหารพลังงาน (Energy Efficiency Management) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยผ่านการบริการ และผลิตภัณฑ์ (Energy Service Company) การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ
เพื่อรองรับการใช้พลังงานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการผลิต จนถึงอาคารสำนักงานต่างๆ
ทางบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องเป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)
และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ