บริการของเรา

การออกแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

การออกแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน

การออกแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ทำการออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงาน โดยคำนึงถึงหลักการภูมิทัศน์
และพื้นที่การใช้ประโยชน์ เป็นหลัก เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า การออกแบบจะทำการจำลองอาคารหรือพื้นที่ติดตั้งในระบบ 3D
เพื่อดูสภาพของแสงอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจนเย็น รวมถึงฤดูกาลต่างๆ
ตามทิศทางของแสง จึงจะทำการจัดเรียงทิศทางและองศาของแผ่นโซล่าเซลล์
เพื่อให้รับแสงได้ตลอดเวลาที่พระอาทิตย์ยังคงฉายแสงตลอดวัน

ทำการออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงานโดย คำนึงถึงหลักการภูมิทัศน์และพื้นที่การใช้ประโยชน์ เป็นหลัก เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การออกแบบ จะทำการจำลองอาคาร หรือพื้นที่ติดตั้งในระบบ 3D เพื่อดูสภาพของแสงอาทิตย์ตั้งแต่เช้า จนเย็น รวมถึงฤดูกาลต่างๆ ตามทิศทางของแสง จึงจะทำการจัดเรียงทิศทางและองศาของแผ่นโซล่าเซล เพื่อให้รับแสง ได้ตลอดเวลา ที่พระอาทิตย์ยังคงฉายแสงตลอดวัน

ทำการออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงาน โดยคำนึงถึง
หลักการภูมิทัศน์และพื้นที่การใช้ประโยชน์ เป็นหลัก
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
การออกแบบ จะทำการจำลองอาคารหรือพื้นที่ติดตั้ง
ในระบบ 3D เพื่อดูสภาพของแสงอาทิตย์
ตั้งแต่เช้าจนเย็น รวมถึงฤดูกาลต่างๆ
ตามทิศทางของแสง จึงจะทำการ จัดเรียงทิศทาง
และองศาของแผ่นโซล่าเซลล์เพื่อให้รับแสง
ได้ตลอดเวลาที่พระอาทิตย์ยังคงฉายแสงตลอดวัน

การติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อลดต้นทุนทางด้านพลังงาน

อุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งต้องผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน
เนื่องจากต้องผ่านการใช้งานอย่างน้อยกว่า 15 ปีขึ้นไป โดยเน้น
เกณฑ์อุปกรณ์ทั้งหมดต้องผ่าน มาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรอง
จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย อีกทั้งได้การรับรองมาตราฐานสากล อาทิเช่น
แผงต้อง Tier 1 เพื่อมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ

อุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งต้องผ่านการคัดเลือก อย่างพิถีพิถัน เนื่องจากต้องผ่านการใช้งาน อย่างน้อยกว่า 15 ปีขึ้นไป โดยเน้นเกณฑ์อุปกรณ์ ทั้งหมดต้องผ่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า แห่งประเทศไทยอีกทั้งได้การรับรอง มาตราฐานสากล อาทิเช่น แผงต้อง Tier 1 เพื่อมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ

อุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งต้องผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน
เนื่องจากต้องผ่านการใช้งานอย่างน้อยกว่า 15 ปีขึ้นไป
โดยเน้นเกณฑ์ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้การรับรองมาตราฐานสากล
อาทิเช่น แผงต้อง Tier 1 เพื่อมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ

การให้คำปรึกษา
ด้านพลังงาน

การให้คำปรึกษา ด้านพลังงาน

การให้คำปรึกษา ด้านพลังงาน

ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี มีการแนะนำและเสนอการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบมืออาชีพ โดยวิศวกรไฟฟ้า ที่ผ่านการติดตั้งโครงการมากกว่า 50 โครงการ
ทั้งการติดตั้งที่อยู่อาศัย โรงงานการผลิต และโซล่าฟาร์ม
หลักการติดตั้งจะคำนึงถึงทิศทางแสงอาทิตย์ และโครงสร้างของหลังคา
ในการรองรับน้ำหนัก

ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี่ มีการแนะนำและเสนอ การติดตั้งโซล่าแบบมืออาชีพ โดยวิศวกรไฟฟ้า ที่ผ่านการติดตั้งโครงการมากกว่า 50 โครงการ ทั้งการติดตั้งที่อยู่อาศัย โรงงานการผลิต และโซล่าฟาร์ม หลักการติดตั้งจะคำนึงถึงทิศทางแสงอาทิตย์ และ โครงสร้างของหลังคา ในการรองรับน้ำหนัก

ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี่ มีการแนะนำ
และเสนอการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบมืออาชีพ
โดยวิศวกรไฟฟ้า ที่ผ่านการติดตั้งโครงการมากกว่า 50 โครงการ ทั้งการติดตั้ง
ที่อยู่อาศัย โรงงานการผลิต และโซล่าฟาร์ม
หลักการติดตั้งจะคำนึงถึงทิศทาง
แสงอาทิตย์ และโครงสร้างของหลังคา
ในการรองรับน้ำหนัก

ขั้นตอนการทำงาน

การศึกษาความคุ้มทุน

สำรวจพื้นที่ติดตั้ง

ออกแบบรายละเอียด
เชิงวิศวกรรม

วิเคราะห์ค่าพลังงาน

ปริมาณงาน (BOQ)

จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการด้านโครงการ

การติดตั้งงานโยธาและไฟฟ้า

เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

งานอบรมและการตรวจสอบบำรุงรักษา

บริการหลังการติดตั้ง

งานขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลือกใช้อุปกรณ์คุณภาพ
ได้มาตรฐาน

ผ่านการรับรองคุณภาพจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีการรับประกันสินค้าและประสิทธิภาพการผลิต

ผ่านการรับรองคุณภาพจากการไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และมีการรับประกันสินค้า
และประสิทธิภาพการผลิต

ผ่านการรับรองคุณภาพจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีการรับประกันสินค้าและประสิทธิภาพการผลิต

Monitoring Application

ติดตามการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ สะดวกสบายใช้งานง่าย

ติดตามการทำงานของระบบโซล่าเซลล์
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
สะดวกสบายใช้งานง่าย

บริการหลังการขาย